logo

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

terra là nhóm giải pháp quản trị và hỗ trợ nhân sự được vận hành và phát triển bởi công ty TNHH Vina
Payroll Outsourcing (VPO).

 

Khách hàng: là các doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ của terra bao gồm terra HR System, terra Payroll
và terra Academy.

 

Khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ của terra, terra sẽ đảm bảo bảo mật các thông tin do Khách hàng
cung cấp căn cứ theo Điều khoản và Chính sách sử dụng được mô tả dưới đây. Các Khách hàng đồng ý
sử dụng hệ thống terra tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với các Điều khoản và Chính sách
bảo mật này. terra có toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm
nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới Khách hàng khi có cập nhật về các điều khoản mới.

1
HỆ THỐNG TERRA

Khi đăng nhập vào hệ thống terra, nhân viên của Khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản và mật khẩu riêng của mình. Trong quá trình sử dụng Khách hàng phải đảm bảo các nghĩa vụ sau:

 • Nhân viên của Khách hàng có trách nhiệm bảo quản mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của nhân viên.
 • Mỗi Khách hàng sẽ được cung cấp một tài khoản Admin duy nhất. Khách hàng có thể tạo một số lượng tài khoản nhất định cho các nhân viên của mình tham gia sử dụng hệ thống. Số lượng tài khoản sử dụng tùy thuộc vào mức phí đăng ký.
 • Khách hàng phải thông báo ngay cho terra khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được cho phép hoặc xảy bất cứ lỗi bảo mật nào. terra sẽ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ các điều trên.
2
BẢO MẬT THÔNG TIN

Toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên terra sẽ được đảm bảo an toàn để tránh xảy ra rủi ro mất hoặc rò rỉ thông tin. terra sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo mật cần thiết và trong khả năng của terra để bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu của Khách hàng.

terra cam kết:

 • Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
 • Không tiết lộ thông tin dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
  • (i) Có sự chấp thuận của Khách hàng;
  • (ii) Phải tuân theo quy định của pháp luật;
  • (iii) Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này;
 • Các thông tin cá nhân, dữ liệu của các tài khoản trong cùng Khách hàng cũng sẽ được đảm bảo bảo mật tránh rò rỉ thông tin trong nội bộ.

Ngoài ra, khi Khách hàng đồng ý sử dụng quản trị nhân sự terra, song song với hợp đồng dịch vụ terra sẽ tiến hành ký kết Non-disclosure Agreement (NDA) – thỏa thuận bảo mật thông tin với Khách hàng. Trong trường hợp xảy ra các vấn đề liên quan tới bảo mật và rò rỉ thông tin terra sẽ cam kết tuân thủ theo các điều khoản của bảo mật này.

3
DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên hệ thống terra của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: thông tin nhân viên, thông tin lương, phiếu lương, bảng lương, thông tin cá nhân, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên hệ thống terracủa Khách hàng.

Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, tài liệu, văn bản về hợp đồng, danh sách tài khoản, danh sách nhân viên của Khách hàng. Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên hệ thống terra của Khách hàng.

Khách hàng có thể kiểm tra (bao gồm cả yêu cầu tiết lộ nhật ký truy cập đối với Thông tin do Khách hàng ký gửi hoặc Thông tin được terra chuyển đổi thành dữ liệu) trạng thái quản lý thông tin của terra bất kỳ lúc nào.
terra không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên terra; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được terra chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc đăng tải dữ liệu lên terra là toàn quyền vào Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng sẽ không được đăng tải những dữ liệu gây cản trở hoặc gây tổn hại tới terra (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép terra thông qua bất cứ phương tiện máy móc).

terra có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu dữ liệu đó được xác định vi phạm nội dung của Điều khoản này.

4
TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG DỊCH VỤ

HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều khoản và chính sách bảo mật này này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý sử dụng hệ thống terra và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử, nếu Khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

 

TẠM NGỪNG

terra có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khi có thỏa thuận của Khách hàng và terra về việc chấm dứt thỏa thuận.
 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng sau khi terra đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • terra cho rằng việc sử dụng hệ thống terra của Khách hàng gây nguy hại tới terra và những đối tượng khác.
5
ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, hoặc chưa lường hết được. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

 • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 • Thông báo bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra do sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 ngày ngay sau khi có cơ sở để xác định việc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
6
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Scroll to Top